Prohlášení o zpracování osobních údajů

Jste-li mým stávajícím klientem či poptáváte-li mé služby, svěřujete mi své osobní údaje.

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany těchto osobních i případných dalších údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Gabriela Zimová, sídlem Liběšice 16, Liběšice 439 63, IČO 05536201.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat z pozice výhradního správce a zpracovatele dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytujete v souvislosti s poptáváním či využíváním mých služeb, případně v souvislosti s uzavíráním smlouvy o mých službách.

Jedná se tedy o údaje, které mi sami sdělíte:

 • e-mail,
 • jméno a příjmení, případně přezdívku ze sociální sítě, ozvete-li se mi prostřednictvím některé z nich,
 • kontaktní adresa, pokud za Vámi pojedu službu realizovat,telefonní číslo, pokud je nezbytné pro realizaci služby,
 • platební údaje, pokud mi v rámci jakékoliv služby vystavujete fakturu,
 • IP adresa a soubory cookies, které od Vás získávám, pokud navštívíte můj web,
 • míry a velikosti oblečení, nezbytné pro realizaci mých služeb.

Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

 • Hlavním důvodem, proč zpracovávám Vaše osobní údaje je, abych mohla poskytovat služby, o které jste projevili zájem.
 • Dále také proto, abych dokázala dále zlepšovat kvalitu svých služeb či nabízet služby nové.
 • Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracovávám proto, abych na zasílané dotazy dokázala správně a včas odpovídat.
 • Vaše míry a velikosti oblečení získávám a zpracovávám, protože jsou zcela nezbytné pro realizaci mých stylingových služeb.
 • Vaše platební a další osobní údaje uchovávám především ze svých daňových a zákonných povinností a pro vedení účetní evidence.
 • Všechny zmíněné údaje uchovávám kvůli ochraně svých práv, např. pro případ soudního sporu týkajícího se některé z mých služeb.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já, cíleně je žádné třetí straně nesděluji.

Třetími stranami, které za určitých okolností a dle povahy Vám poskytnuté služby mohou k Vašim osobním údajů získat přístup, jsou:

 • osoby, které pro mne zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro své služby využívám, tedy webhosting, mailhosting, IT podpora;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s reklamou na sociálních sítích;

Na základě platných právních předpisů jsem za určitých, zákonem definovaných podmínek povinna některé Vaše osobní údaje předat např Policii ČR, případně jiným orgánům činným v daném řízení, včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

Vaše údaje zpracovávám po celou dobu využívání mých služeb a následně po dobu přiměřenou k ochraně mých práv, uplatnění nároků z plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech mých povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musím zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy i v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci poptávky či realizace některé z mých služeb zpracovávám po dobu zajišťování, organizace a realizace služby a dále nejméně 3 roky po jejím ukončení. 

Můžu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a mnou, přičemž smlouvu představuje i poptávka a následná realizace určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro mne vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů (např. marketing a propagace).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a moderními technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením mých bezpečnostních opatření.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na jiném základu, než je souhlas, tedy je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, z právní povinnosti či z důvodů uvedených v platných právních předpisech.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Jak mne můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře na stránce Kontakt, případně mne kontaktujte písemně na mé adrese uvedené v hlavičce tohoto textu.

© 2017 Gabrielazimova.cz | Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.